Impressionen vom Lebensfreudefestival

Impressionen vom Lebensfreudefestival

Orchesterleiter Rolf Beitzel